galeria aktualności wynajem sali na imprezy

Członkowie

 

          Jednostkę  Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowej tworzą :

 Członkowie OSP Przyszowa

          I.  Zarząd OSP Przyszowa

               Prezes:                            Jan Wajda

               Wiceprezes:                     Józef Trzcziński

               Naczelnik:                        Tomasz Skirliński

               Zastępca naczelnika:         Paweł Hybel

               Skarbnik:                         Krzysztof Hybel

               Sekretarz:                        Grzegorz Hebda

               Gospodarz:                      Jerzy Hebda

               Członek:                          Wojciech Śmierciak

               Członek:                          Stanisław Mordarski

 

        II.  Komisja Rewizyjna OSP Przyszowa

              Przewodniczący:               Józef Hebda

              Członek:                          Paweł Skirliński

              Członek:                          Sławomir Kasprzycki

 

      III. Członkowie czynni OSP Przyszowa

             Paweł Bodziony

             Paweł Galarowicz

             Grzegorz Hebda

             Jan Hebda

             Stanisław Hebda

             Sławomir Kasprzycki

             Zdzisław Kasprzycki

             Radosław Kożuch

             Kazimierz Pietrucha

             Krzysztof Saska

             Arkadiusz Skirliński

             Paweł Skirliński

             Krzysztof Śmierciak

             Wojciech Śmierciak

             Bogumił Tokarczyk

             Marcin Trela

             Piotr Trela

             Rafał Trela

             Józef Majka

             Jarosław Mordarski

             Marcin Mrowca

             Paweł Watroba

             Sławomir Bargieł

             Michał Wilczyński

             Wojciech Trzciński

             Tomasz Plata

              Wojciech Dara

              Mateusz Plata

 

      IV.  Członkowie wspierający OSP Przyszowa

             Stanisław Cabała

             Zdzisław Hebda

             Adam Hybel

             Janusz Kęska

             Franciszek Kroczek

             Sławomir Kroczek

             Wojciech Kroczek

             Józef Leśniak

             Michał Mordarski

             Tadeusz Mordarski

             Rafał Mrowca,

             Stanisław Mrowca

             Wojciech Mrowca

             Marcin Nawalaniec

             Adam Piszczek

             Jacek Piszczek

             Marek Saska

             Ryszard Skirliński

             Tadeusz Skirliński

             LeslawTomaszek

             Tomasz Tomaszek 

             Tomasz Watroba

             Piotr Wilczyński

             Wiesław Wilczyński

             Tomasz Wilczyński

             Włodzimierz Witecki

             Edward Nawalaniec

             Jan Nawalaniec

             Stanisław Nawalaniec

             Józef Opiela

             Stanisława Trela

             Andrzej Twarog

             Jan Wilk

             Stanisław Wilk

             Aleksander Piszczek

             Józef Piszczek

               Andrzej Hebda

             Zofia Hebda

             Andrzej Kroczek

             Jan Mordarski

             Jan Mrowca

 

 

 

            CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

            Członkowie OSP dzielą się na:

           1)    członków czynnych (zwyczajnych), w tym członków młodzieżowych 

                  i  kobiecych drużyn pożarniczych,

           2)    członków wspierających,

           3)    członków honorowych.


          Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

           1)    pełnoletni   obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce   

                  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni 

                  praw publicznych,

           2)    małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli

                  ustawowych małoletni poniżej  16 lat, jeżeli  deklarują i dają rękojmię

                  czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP,

           3)    członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która

                  skończyła    10  lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma

                  mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie,

           4)    członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do  18 lat 

                  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze,

           5)    członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w

                  akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

           Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, 

            opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:

             „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście 

              przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej

              majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem                    

              ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i 

              mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 

           Członkowie zwyczajni mają prawo:

           1)    wybierać i być wybieranymi do władz OSP z  wyjątkiem małoletnich 

                  poniżej 16 lat,

           2)    uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

           3)    wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

           4)    korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

           5)    używać munduru, dystynkcji i odznak,

 

          Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:

          1)     aktywne uczestniczenie  w działalności OSP,

          2)     przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i 

                  uchwał władz OSP,

          3)     podnoszenie  poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu 

                  fachowym,

          4)     dbanie   o mienie OSP,

          5)     regularne  opłacanie  składek  członkowskich,

 

          Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę

           operacyjno-techniczną.

 

         Członkostwo ustaje na skutek:

          1)    skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

          2)    skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w

                 następujących przypadkach:

                 a)    rezygnacji  z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

                 b)    nie usprawiedliwionego zalegania przez członka   z opłatą składek za 

                        okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

                 c)    śmierci członka,

         3)    wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących

                wypadkach:

                 a)    prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

                 b)    popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP

                        lub godzi w dobre imię OSP,

        4)    przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3

               zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub

               osobiście na posiedzeniu zarządu,

        5)    od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3,

               członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o 

               wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest  ostateczna,

        6)    do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw

               oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem,

        7)    skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu  umundurowania i innych

               przedmiotów należących do OSP.

 

        Członkiem wspierającym:

            1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu

                na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która

                zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej  

                formie i  za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP,

            2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską  w zadeklarowanej przez

                siebie wysokości.

 

        Członkiem honorowym:

            1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na

                miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony

                przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie

                 OSP.

            2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

            3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w

               pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym

               także w walnym zebraniu.